Rehoming Form Poland

Please fill in as much information as you possible can about the dog in the form below. If the form doesn’t work, contact us at info@hundarutanhem.se. Thank you!

Before filling in the form, please read our photo tutorial on how to take good photos of the dogs!

Proszę podać jak najwięcej informacji o psie w poniższym formularzu. Jeśli formularz nie działa, skontaktuj się z nami pod adresem info@hundarutanhem.se. Dziękujemy!

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z naszym poradnikiem fotograficznym, jak robić dobre zdjęcia psom!

 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  Format: rok-miesiąc-dzień - Proszę o podanie daty w tym formacie żeby nie pomylić miesiąca i dnia.
 • Format: rok-miesiąc-dzień - Proszę o podanie daty w tym formacie żeby nie pomylić miesiąca i dnia. Jeżeli dokładna data urodzenia nie jest znana wystarczy napisać np „około 2 lat”
 • (please fill in!) / (proszę wypełnić)
 • (please fill in!) / (proszę wypełnić)
  High energy is a working collie, gsd, spaniel etc breed for working most of the day. An owner would need to want to work with their dog and train them on a daily basis.
  Wysoki poziom to np rasa collie, owczarek, spaniel itp. co pracuje przez większość dnia. Właściciel musiałby chcieć pracować z psem i codziennie go szkolić.

  Medium to high is a dog who require long walks and some mental training/nose work/lots of activities during walks. A dog who need to do something but who wouldn't go mental if owner is in bed sick 4 days.
  Średni - Wysoki poziom jest psem wymagającym długich spacerów i treningu umysłowego / pracy z nosem / dużej ilości aktywności na spacerach. Pies, który musi coś robić, ale nie zwariowałby, gdyby właściciel był chory w łóżku przez 4 dni.

  Medium is a dog who is happy with long walks in the forest every day but would be satisfied even if owner is not very interested in training their dog in any dog sports/obedience.
  Średni - Wysoki poziom to pies, który na co dzień cieszy się z długich spacerów po lesie, ale byłby usatysfakcjonowany nawet jeśli właściciel nie jest zbyt zainteresowany szkoleniem swojego psa w jakimkolwiek psim sporcie / posłuszeństwie.

  Low to medium would prob be an older dog, a dog who is happy with several shorter walks 20-30 minutes.
  Niski - Średni poziom prawdopodobnie byłby to starszy pies, który jest zadowolony z kilku krótszych spacerów po 20-30 minut.
 • And the more you write about the dog the easier we can find a fitting home, so try and give us as much details as possible! Thanks in advance! / A im więcej piszesz o psie, tym łatwiej znajdziemy odpowiedni dom, więc postaraj się podać nam jak najwięcej szczegółów! Z góry dziękujemy!
 • Attach photos of the dog here! / Dołącz zdjęcia psa tutaj!

  Please have in mind that you may not be able to send many huge photos at once. / Pamiętaj, że możesz nie być w stanie wysłać wielu dużych zdjęć na raz.

  Attach 1-2 photos here and send in the rest to webben@hundarutanhem.se with the dogs name in the subject line. / Załącz 1-3 zdjęcia, a resztę wyślij na adres webben@hundarutanhem.se z imieniem psa w temacie.

  If you are experiencing errors while sending several photos it's probably because of your internet connection - try and use a computer instead of phone if possible. / Jeśli masz problem wysyłania kilku zdjęć, to jest prawdopodobnie spowodowane połączeniem internetowym - jeśli to możliwe, spróbuj użyć komputera zamiast telefonu.
 • Godkända filtyper: jpg, jpeg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 200 MB.
  Akceptujemy: jpg, jpeg, gif, png, pdf.
 • Godkända filtyper: jpg, jpeg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 200 MB.
  Akceptujemy: jpg, jpeg, gif, png, pdf.